BTC /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- BTC
  Mua vào BTC Khả dụng -- USDT
  Gía muaUSDT
  ≈ --
  Số lượngBTC
  Số tiềnUSDT
  Bán ra BTC Khả dụng -- BTC
  Gía bánUSDT
  ≈ --
  Số lượngBTC
  Số tiềnUSDT
  0DEC
  Price(USDT) Số lượng(BTC) Total(BTC)
  Gía bình quân giao dịch 0
  Total BTC --
  Total USDT --
  Order Book
  0DEC
  Price(USDT) Số lượng(BTC) Total(BTC)
  Gía bình quân giao dịch 0
  Total BTC --
  Total USDT --
  Lịch sử giao dịch
  Normal order
  Xem nhiều thêm